Ana Sayfa
Mülkiyet Koruma ve Güvenlik
İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği

MÜLKİYET KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ
Tüm Mülkiyet Koruma ve Güvenlik programlarımız mesleki bilgi-beceri yanında; Türkçe ve İngilizce, bilgisayar okuryazarlığı, bilişim teknolojilerini etkin kullanabilme, öğrenmeyi öğrenme, bağımsız çalışabilme, iletişim kurabilme, bilginin yönetimi, işletme kültürü, kalite kültürü, kendini değerlendirebilme, grup çalışması, iş ve sosyal güvenlik hukuku, kültürel bilinç ve kendini anlatabilme gibi anahtar becerileri kazandıracak şekilde yapılandırılmıştır.

* İş Sağlığı ve Güvenliği Programı ; 
İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki ve sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenleyen 6331 Sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile işgücünün bu konudaki kalifikasyonu için önemli bir adım atılmıştır. Anılan kanunla işverenlerin sorumlulukları sadece gerekli önlemleri almakla sınırlandırılmamış, iş sağlığı ve güvenliği konularında işgörenlerin eğitilmesi de öne çıkmıştır. Bunun yanında Mesleki Yeterlilik Kurumu, iş gücünün kalifikasyonuna yönelik olarak sektör komitelerinin desteğiyle 4. Seviye İş Sağlığı ve Güvenliği Meslek Standardını geliştirmiştir. Mesleki yeterlik belgesi sahibi işgörenlerin sigorta primlerinin 48 ay boyunca devletçe ödenecek olması, belgeye sahip işgörenlerin tercihinde önemli bir rol oynamaktadır. Bununla birlikte İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre, İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanlık eğitimine katılma hakkı olan tek önlisans programı İş Sağlığı ve Güvenliği programı olarak ortaya çıkmıştır.
Bu yönleriyle ulusal yeterlilikler ve meslek standardı çerçevesinde şekillenmiş, kamu ve özel sektörde ihtiyaç duyulan İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanlarının aldıkları uzmanlık eğitimi ile uyumlu bir programa ihtiyaç doğmuştur.
İş Sağlığı ve Güvenliği Programında, Mesleki Yeterlilik Kurumu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının belirlemiş olduğu uzmanlık eğitim müfredatı göz önünde bulundurularak, özel ve kamu kuruluşlarında iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemin alınmasını, araç ve gereçlerin eksiksiz bulundurulmasını sağlamak ve çalışanları iş sağlığı ve güvenliği konusunda gerekli önlemlerin alınması için uyarmak, işçileri karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirme konularında yetkin iş sağlığı ve güvenliği elemanlarının yetiştirilmesini hedeflemektedir.


.